Główne menu

Strona główna

Informacje

Energo-Eko I S.A. jest spółką powołaną do realizacji projektu "Budowa innowacyjnego zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych", polegającego na budowie instalacji do niskotemperaturowej suchej destylacji odpadów komunalnych i przemysłowych.

Energo-Eko I S.A. powstało z przekształcenia spółki Energo-Eko I Sp. z o. o.. Rejestracja zmiany została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 28 października 2008 roku.

Siedziba Spółki: ul. Energetyków 32, 44-330 Jastrzębie Zdrój, Podstawowy przedmiot działalności: PKD 38-21-Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000315053

Zarząd spółki stanowią: Mieczysław Nowicki-Prezes Zarządu, Stanisław Kuchta-Wiceprezes Zarządu.
Akcjonariat:

1. Jan Kitowicz - osoba prywatna.

2. Energo-Eko Sp. z o.o. posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 633-20-69-692 oraz nr statystyczny REGON 277856427. Udziałowcami Spółki są osoby prywatne i prawne, a Zarząd Spółki stanowią Stanisław Kuchta jako Prezes Zarządu oraz Mieczysław Nowicki jako Wiceprezes.

3. PLEQ Plant & Equimpment GbmH

Energo-Eko I S.A. realizuje projekt "Budowa innowacyjnego zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczoœci nr UDA-POIG.04.04.00-24-028/09-00.

DOTACJE NA INNOWACJE - PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.